27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Był on dla naszej szkoły bardzo udany, uczniowie odnieśli wiele sukcesów intelektualnych i sportowych. Szkoła może się poszczycić finalistką konkursu biblijnego w gimnazjum, dwoma finalistami konkursu przyrodniczego oraz finalistą konkursu matematycznego w szkole podstawowej. Pan dyrektor podsumował krótko wyniki indywidualne i klasowe, a najlepsi uczniowie otrzymali podziękowania i nagrody książkowe.

Do Szkoły Podstawowej (łącznie z oddziałem przedszkolnym) uczęszczało 225 uczniów. Wszyscy (oprócz jednego, który będzie zdawał egzamin poprawkowy pod koniec wakacji)  ukończyli szkołę bądź uzyskali promocję do klasy programowo wyższej.
Spośród uczniów kl. IV-VI świadectwo z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe, bądź bardzo dobre zachowanie otrzymało 36 uczniów, a 22 uczniów legitymujących się średnią co najmniej 5,0 nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Spośród nich na szczególne wyróżnienie, zasłużyli:
Z klasy IVa Damian Zabagło ze śr.  5,36 oraz Dariusz Przybyło śr. 5,27
Najlepszy wynik w klasie  IVb uzyskała Katarzyna Wyzgał – śr. 5,27,
W klasie V najlepszą uczennicą była Aleksandra Kopeć – śr. 5,27
W klasie VIa było wielu bardzo dobrych uczniów, a na  szczególne wyróżnienie zasługują m.in. Paweł Zabagło z najwyższą średnią w szkole – 5,7 oraz Patrycja Urbańczyk i Anna Zając –ze średnią ocen - 5,3.
Najlepsze wyniki w nauce z klasy VIB uzyskała Magdalena Konik – śr. 5,3 oraz Dominika Saczka – śr. 5,2.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła kl. VIa , która uzyskała średnią klasową 4,7,  na drugim miejscu kl. IVa ze średnią 4,58.

Uczniom klas VI należą się także gratulacje i podziękowania za uzyskany wynik na sprawdzianie przeprowadzonym przez OKE w Krakowie – ich średni wynik był znacznie lepszy od uzyskanego przez ich rówieśników w naszej gminie, powiecie krakowskim i województwie małopolskim. Paweł Zabagło uzyskał wynik maksymalny tj. 40 pkt.

Solidnie przez cały rok pracowali także nasi najmłodsi uczniowie z klas I – III i aż 100 z nich otrzymało nagrody książkowe, a także uczniowie z oddziału przedszkolnego, którzy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Niezłe wyniki osiągnęli uczniowie gimnazjum. Spośród 101 gimnazjalistów dwóch musi powtarzać klasę, a jednego czeka egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia.
W gimnazjum także byli uczniowie, którzy solidnie pracowali przez cały rok (niestety było ich niewielu) i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Najlepszymi z nich okazali się:
- z klasy I świadectwa z wyróżnieniem otrzymują:
- Marchewka Dominik - śr. 4,93
- Niemczyk Magdalena - śr. 4,86
- Wyzgał Klaudia - 4,8
Z kl. II a nagrody i świadectwa z wyróżnieniem otrzyma:
- Paulina Kosek - śr. 5,35, a świadectwo z wyróżnieniem Monika Marszałek- śr. 4,92
W klasie IIB niestety nikt nie uzyskał średniej 4,75, najlepszym wynikiem legitymował się Michał Pietruszka.

Najwyższy wynik spośród wszystkich tegorocznych  gimnazistów osiągnęła Agnieszka Janik  z kl. IIIA- średnia 5,44.
W rywalizacji na najniższy wynik w gimnazjum zwycięzca uzyskał wynik - 1,6.

Klasami, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce w gimnazjum są klasy, które ukończyły gimnazjum w tym roku: IIIA - śr. klasowa– 3,92 oraz kl. IIIB -średnia 3,60. Najgorszy wynik uzyskała klasa IIB – 3,07.

SP w Czernichowie