KRYTERIA OCENIANIA

MUZYKA SP

 

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • szczególnie interesuje się muzyką,
 • ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,
 • jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia muzyczne,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • proponuje oryginalne rozwiązania wykraczające poza materiał programowy,
 • prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych uroczystościach i akademiach,
 • reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,
 • uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami,
 • pewnie realizuje pomysły muzyczne,
 • ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy,
 • wykazuje dużą aktywność na lekcji,
 • starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne,
 • bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • potrafi bronić swojego poglądu,
 • prezentuje twórczą postawę,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych,
 • stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,
 • ma dobrze zorganizowany warsztat pracy,
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne,
 • zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie,
 • poprawnie formułuje wnioski,
 • dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który::
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
 • wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne,
 • nie zawsze pracuje systematycznie,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
 • przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych,
 • ma słabo zorganizowany warsztat pracy.
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • z pomącą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu trudności,
  • nie potrafi samodzielnie wykonać działań,
  • nie pracuje systematycznie i niestarannie wykonuje ćwiczenia,
  • niechętnie podejmuje działania muzyczne,
  • prezentuje bierną postawę podczas zajęć,
  • z trudnością organizuje swój warsztat pracy,
  • nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań.
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który::
 • nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną,
 • wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,
 • nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,
 • jest nieprzygotowany do lekcji,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń,
 • nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny,
 • ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki.

Mariusz Piejko

Kryteria oceniania z informatyki 

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

– nie radzi sobie zupełnie z pracą z komputerem,

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem,

– nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności,

– lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci do współpracy.

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ja uczeń, który:

– nie radzi sobie z pracą z komputerem,

– nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono,

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi w minimalnym stopniu radzić sobie z zadaniem,

– posiada minimalną wiedzę dotyczącą wymaganych umiejętności,

– wykazuje chęci do pracy.

Ocena dostateczna – otrzymuje ja uczeń, który:

– widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania,

– rozumie problemy, które przed nim postawiono,

– stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu,

– w pracy popełnia często błędy,

– nie przywiązuje wagi do wyglądu i efektu swojej pracy.

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

– wykazuje średnią wiedzę o programie i jego funkcjach,

– samodzielnie wykonuje zadania,

– potrafi, realizując zadanie, zrobić tylko nieliczne błędy,

– wykonuje prace estetyczne,

– do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania.

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

– wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu,

– biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne,

– właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań,

– do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody,

– wykonuje estetyczne i przemyślane prace, nie popełniając żadnych bledów.

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:

– stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zajęciach,

– dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe,

– proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty,

– uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca,

– z własnej inicjatywy pomaga innym,

– redaguje szkolną gazetę lub prowadzi stronę szkolną.

KRYTERIA OCEN - plastyka/ zajęcia artystyczne

Celująca – ogólne zauważalne zainteresowania sztuką (np. kolekcjonowanie książek o sztuce, albumów, reprodukcji, pocztówek, pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnianych wiadomościami z innych źródeł, znajomość kultury lokalnej ( zabytki, twórcy regionu, muzea), twórczy udział w zajęciach lekcyjnych, dociekliwość podczas prezentacji dzieł sztuki, w działalności plastycznej kompletne, staranne wykonywanie ćwiczeń obowiązkowych, żywe zainteresowanie twórczością swobodną, uczestnictwo w konkursach plastycznych, twórcza działalność - w kole plastycznym, indywidualna wystawa prac plastycznych.

Bardzo dobra – pełne przyswojenia wiadomości objętych programem, uzupełnianych samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami na temat stanowiący przedmiot nauczania: aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami pod kątem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania: starannie wykonanie ćwiczeń i zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Dobra – Pełne przyswojenie wiadomości objętych programem: skupiony udział na lekcjach, gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach , ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela, staranne wykonywanie ćwiczeń i zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Dostateczna – średnie opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym), gotowość zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach i utworach w odniesieniu do ich formy) po zachęcie ze strony nauczyciela, poprawne wykonywanie ćwiczeń , zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Dopuszczająca – spore luki w wiadomościach objętych programem, z szansą ich wypełnienia(ewentualnie przy pomocy nauczyciela), bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach, zgodne z postawionym tematem ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń. Uczeń potrafi rozpoznać style epoki przynajmniej z wyglądu.

Niedostateczna – luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia (notoryczne nieprzygotowywanie się do lekcji). Bierność w zajęciach lekcyjnych. Brak zainteresowania przedmiotem. Niechlujne wykonywanie ćwiczeń. Odmowa i lekceważenie wykonania poleceń n-la. Notoryczny brak materiałów plastycznych. Przeszkadzanie innym w wykonywani u prac.

KRYTERIA OCENIANIA

Plastyka - klasy IV-VI

 

CELE:

1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

2. Informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych i czynionych postępach.

3. Monitorowanie postępów uczniów i określenie ich potrzeb.

4. Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się i dalszej pracy.

I

Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań obowiązujących w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania.

II

1. Wystawiane oceny są jawne i na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia je.

2. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według skali 1- 6 oraz „+” i „-”.

3. Odpowiedzi ustne i kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie zawsze zapowiadane.

III

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności edukacyjnych ucznia przeprowadzane jest przez:

 • wypowiedzi ustne
 • wypowiedzi pisemne (kartkówki, karty pracy)
 • wykonywanie zadań i ćwiczeń plastycznych
 • zadania domowe
 • aktywność ucznia na lekcji
 • samodzielne podejmowanie działań twórczych
 • udział w konkursach i wystawach
 • Wystawiając ocenę uczniowi, nauczyciel uwzględnia także elementy mówiące o zachowaniu i prezentowanej przez ucznia postawie:
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach (odpowiedzi ustne)
 • zaangażowanie i wkład pracy własnej ucznia,
 • prace dodatkowe (wytwory ucznia, prezentacja),
 • udział w wystawach i konkursach
 • wykazywanie umiejętności planowania własnych działań
 • dbanie o ład wokół siebie podczas zajęć, a po zajęciach porządkowanie swojego miejsca pracy
 • samodzielne lub grupowe rozwiązywanie ćwiczeń problemowych

IV

1. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.

2. Uczniowie otrzymują oceny za aktywny udział w lekcji:

przy jednej godzinie tygodniowo: „+++++” = ocena bardzo dobra, „-” za brak przygotowania do zajęć, które musi być zgłoszone nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do lekcji w ciągu półrocza. Za niezgłoszenie faktu nieprzygotowania do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

3. Zadania domowe i ćwiczenia problemowe są dla uczniów obowiązkowe.

4. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji. Posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, niezbędne materiały i przybory do zadań plastycznych. Nieuzasadnione nieprzygotowanie do lekcji jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

5. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępniania go nauczycielowi do wglądu.

V

Sukcesy osiągnięte w konkursach i olimpiadach przedmiotowych mają wpływ na podwyższenie oceny półrocznej i końcoworocznej.

VI

1. Uczeń ma prawo do wglądu swoich prac plastycznych: obowiązkowych, domowych i innych.

2. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom prace plastyczne w ciągu dwóch tygodni.

3. Sprawdzone i ocenione prace (testy, prace plastyczne) nauczyciel przechowuje przez okres jednego semestru. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.

VII

1. Sprawdziany i testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Uczeń nie jest oceniany w sytuacjach losowych.

3. Uczeń nie jest oceniany w pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

4. Jeżeli uczeń opuścił test lub nie wykonał obowiązkowej pracy plastycznej z przyczyn losowych, to powinien go napisać /przekazać pracę plastyczną w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.

 

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości określonych programem nauczania,

- nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności,

- niestarannie wykonuje obowiązkowe ćwiczenia,

- nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości i opanowania wiadomości objętych programem nauczania,

- nagminnie lekceważy zajęcia, nie wykonuje prac zleconych przez nauczyciela,

- bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji .

Dopuszczający - otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował podstawowych wiadomości przewidzianych w programie nauczania,

- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- wykonuje niedokładnie i niestarannie obowiązkowe ćwiczenia,

- pracuje niesystematycznie, - często jest nieprzygotowany do lekcji.

Dostateczny - otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawowe wiadomości i najprostsze umiejętności przewidzianych w programie nauczania przedmiotu,

- samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,

- poprawnie wykonuje ćwiczenia obowiązkowe,

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

- sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji .

Dobry - otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,

- posługuje się pojęciami plastycznymi,

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą warsztatu plastycznego,

- wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

- potrafi zdobyte wiadomości zastosować w praktyce,

- starannie wykonuje ćwiczenia obowiązkowe,

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych

- wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela

Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu,

- w działaniach praktycznych stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje ćwiczenia i zadania praktyczne, ma ciekawe pomysły,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

- planuje swoją pracę, - starannie i z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia obowiązkowe,

- przejawia zainteresowania przedmiotem,

- uczestniczy w wystawach prac uczniowskich na terenie szkoły,

- uczestniczy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Celujący - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

- starannie i z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia obowiązkowe,

- w działaniach praktycznych stosuje poznane środki wyrazu, a także różne techniki plastyczne,

- wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach indywidualnych i grupowych, przejawia szczególne zainteresowanie przedmiotem, uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,

- ma osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Kryteria oceniania semestralnego i końcoworocznego:

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

 • wykazuje lekceważący stosunek do ćwiczeń fizycznych, dezorganizuje pracę w grupie, jego zachowania mogą stwarzać zagrożenie dla innych ćwiczących
 • nie wykonuje bieżących zadań programowych podczas lekcji mimo swoich możliwości fizycznych, nie czyni widocznych postępów
 • wykonał nieliczne sprawdziany i zadania kontrolno – oceniające w danym okresie nauki (mniej niż połowę), a braki wynikają z lekceważenia obowiązków w stosunku do wychowania fizycznego
 • wykazuje nagminny brak stosowania zabiegów higienicznych w zakresie wychowania fizycznego
 • notorycznie nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych
 • zachowuje się nagannie i stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • często nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych
 • wykazuje niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych, nie podejmuje działań mających na celu podniesienie jego sprawności
 • wykonał nie mniej niż połowę sprawdzianów i zadań kontrolno – oceniających w danym okresie nauki, a braki wynikają z przyczyn nieusprawiedliwionych
 • czynności ruchowe wykonuje w sposób minimalny, poniżej możliwości fizycznych, wymaga częstej pomocy nauczyciela
 • wykazuje brak stosowania podstawowych zabiegów higienicznych w zakresie wychowania fizycznego
 • zachowuje się nieodpowiedzialnie i stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych

 OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 • wykazuje przeciętną aktywność w czasie zajęć i ogranicza swoją aktywność ruchową do lekcji wychowania fizycznego
 • nie wykonał wszystkich sprawdzianów i zadań kontrolno – oceniających w danym okresie nauki, a braki wynikają z przyczyn nieusprawiedliwionych
 • wykonuje ćwiczenia w sposób niepewny, z błędami technicznymi w nieodpowiednim tempie; poniżej swoich możliwości
 • wykazuje nieregularne postępy w swojej sprawności fizycznej
 • Uczestniczy w zajęciach nieregularnie i raczej niechętnie
 • Nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • Wykazuje pewne braki w zakresie wychowania społecznego: bywa niekoleżeński, wulgarny, zdarzają mu się przypadki agresji i użycia siły wobec innych

OCENA DOBRA

Uczeń:

 • wykazuje poprawną aktywność w czasie zajęć; jest koleżeński; zdyscyplinowany; oraz posiada wystarczające nawyki higieniczno – zdrowotne(schludny wygląd zewnętrzny, czysty, zmienny strój sportowy)
 • na miarę swoich możliwości fizycznych potrafi wykonywać podstawowe elementy techniki wybranych dyscyplin rekreacyjno – sportowych
 • wykonał większość sprawdzianów i zadań kontrolno – oceniających w semestrze na miarę swoich możliwości fizycznych, a nieliczne braki wynikają z przyczyn usprawiedliwionych
 • dba o swoją sprawność fizyczną i czyni stałe postępy
 • przejawia stałą i świadomą potrzebę kontrolowania swojej aktywności fizycznej
 • Nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • Osiąga wysoką frekwencję ale nie usprawiedliwia wszystkich nieobecności

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • spełnia wymogi na ocenę dobrą i ponadto:
 • wykazuje wysoką aktywność w czasie zajęć, jest ambitny, docenia społeczne wartości aktywności ruchowej, spędzania wolnego czasu w gronie ludzi uprawiających sport
 • wykonuje zadania ruchowe z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie
 • wykonuje sprawdziany i zadania kontrolno – oceniające w semestrze na miarę swoich możliwości fizycznych
 • samodzielnie podnosi swoją sprawność fizyczną
 • osiąga wysoką frekwencję na zajęciach, jest koleżeński i kulturalny wobec innych
 • przestrzega zasady fair-play w życiu szkolnym i poza szkołą
 • uczestniczy regularnie w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

 • swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno - zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą itp.)
 • wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych objętych programem nauczania
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym.
 • wyróżnia się aktywnością w czasie lekcji, pomaga prowadzącemu, stanowi wzór dla kolegów w grupie
 • systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych (kluby sportowe), lub reprezentuje szkołę w zawodach sportowych
 • w wybranych sferach umiejętności ruchowych wybiega ponad poziom prezentowany przez grupę
 • współorganizuje imprezy szkolne o charakterze rekreacyjno - sportowym, lub turystycznym, wykorzystując znajomość przepisów sportowych
 • przestrzega zasady fair-play w sporcie i w życiu

 

 

Uczeń może podnieść swoją ocenę semestralną lub końcową o jeden stopień  przypadku gdy:

 • uczestniczy systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych
 • reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych
 • podnosi swoją sprawność na zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych
 • współorganizuje sportowe imprezy międzyklasowe, szkolne i międzyszkolne

Na ocenę semestralną i końcoworoczną składają się oceny cząstkowe uzyskane w następujących działach:

Nauczyciel ma obowiązek w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego.

 • Umiejętność
 • Motoryka
 • Kryteria dodatkowe
 •  Wiadomości

Umiejętności: Uczeń otrzymuje ocenę za technikę (estetykę, płynność ruchu) wykonywanego ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi. Ocena z techniki dotyczy:

 • gimnastyki
 • gier sportowych
 • lekkiej atletyki
 • pływanie (klasa IV)

Motoryka:

W okresie jesiennym oraz letnim dokonuje się:

a) sprawdzianów z (do wyboru):

 • biegu terenowego,
 • biegu krótkiego 60 m, 100 m,
 • biegu długiego 600 m. 800 m (dz.), 1000 m (chł.),
 • skoku w dal,
 • rzutu piłką lekarską 2 i 3 kg w tył ponad głową,
 • rzut piłeczką palantową,

b) diagnozy i samooceny sprawności fizycznej wybranym przez nauczyciela testem sprawności fizycznej.

Kryteria dodatkowe:

Składają się z czterech elementów:

 1. Ocena za aktywność na lekcji w tym ocena za wywiązywanie sięobowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu m.in. noszenie stroju sportowego (w ciągu semestru uczeń może dwa razy zgłosić brak stroju). Za dodatkowe przygotowanie się do lekcji, aktywność i zaangażowanie w przebiegu zajęć, uczeń otrzymuje „+”. Pięć takich znaków zamienianych jest w ocenę cząstkową bardzo dobrą. Pięć „-„ skutkuje oceną niedostateczną.
 2. Ocena za udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 3. Ocena za udział w zawodach sportowych (reprezentowanie szkoły).
 4. Ocena za przygotowanie referatów, prezentacji, materiałów do gazetki szkolnej, gabloty tematycznej, plakatów, dyplomów, przyborów do ćwiczeń itp.
 5. Ocena za pomoc w przygotowywaniu boiska szkolnego do zajęćzawodów szkolnych.

Wiadomości – wykazanie się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin i gier sportowych uprawianych w szkole w ramach programu wychowania fizycznego.

W dziale motoryka i umiejętności ocena jest wystawiana zgodnie z aktualnym rozwojem ruchowym ucznia (oceniamy indywidualny postęp i wkład pracy).

Ocenianie na zajęciach do wyboru realizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2009 roku odbywa się według tych samych działów z wyłączeniem motoryki, a zakres ocenianych elementów ogranicza się do realizowanych na tych zajęciach treści nauczania.

SP w Czernichowie