KRYTERIA OCENIANIA

MUZYKA SP

 

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • szczególnie interesuje się muzyką,
 • ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,
 • jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia muzyczne,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • proponuje oryginalne rozwiązania wykraczające poza materiał programowy,
 • prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych uroczystościach i akademiach,
 • reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,
 • uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami,
 • pewnie realizuje pomysły muzyczne,
 • ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy,
 • wykazuje dużą aktywność na lekcji,
 • starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne,
 • bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • potrafi bronić swojego poglądu,
 • prezentuje twórczą postawę,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych,
 • stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,
 • ma dobrze zorganizowany warsztat pracy,
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne,
 • zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie,
 • poprawnie formułuje wnioski,
 • dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który::
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
 • wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne,
 • nie zawsze pracuje systematycznie,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
 • przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych,
 • ma słabo zorganizowany warsztat pracy.
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • z pomącą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu trudności,
  • nie potrafi samodzielnie wykonać działań,
  • nie pracuje systematycznie i niestarannie wykonuje ćwiczenia,
  • niechętnie podejmuje działania muzyczne,
  • prezentuje bierną postawę podczas zajęć,
  • z trudnością organizuje swój warsztat pracy,
  • nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań.
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który::
 • nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną,
 • wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,
 • nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,
 • jest nieprzygotowany do lekcji,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń,
 • nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny,
 • ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki.

Mariusz Piejko

OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Kryteria oceniania semestralnego i końcoworocznego:

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

 • wykazuje lekceważący stosunek do ćwiczeń fizycznych, dezorganizuje pracę w grupie, jego zachowania mogą stwarzać zagrożenie dla innych ćwiczących
 • nie wykonuje bieżących zadań programowych podczas lekcji mimo swoich możliwości fizycznych, nie czyni widocznych postępów
 • wykonał nieliczne sprawdziany i zadania kontrolno – oceniające w danym okresie nauki (mniej niż połowę), a braki wynikają z lekceważenia obowiązków w stosunku do wychowania fizycznego
 • wykazuje nagminny brak stosowania zabiegów higienicznych w zakresie wychowania fizycznego
 • notorycznie nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych
 • zachowuje się nagannie i stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • często nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych
 • wykazuje niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych, nie podejmuje działań mających na celu podniesienie jego sprawności
 • wykonał nie mniej niż połowę sprawdzianów i zadań kontrolno – oceniających w danym okresie nauki, a braki wynikają z przyczyn nieusprawiedliwionych
 • czynności ruchowe wykonuje w sposób minimalny, poniżej możliwości fizycznych, wymaga częstej pomocy nauczyciela
 • wykazuje brak stosowania podstawowych zabiegów higienicznych w zakresie wychowania fizycznego
 • zachowuje się nieodpowiedzialnie i stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych

 OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 • wykazuje przeciętną aktywność w czasie zajęć i ogranicza swoją aktywność ruchową do lekcji wychowania fizycznego
 • nie wykonał wszystkich sprawdzianów i zadań kontrolno – oceniających w danym okresie nauki, a braki wynikają z przyczyn nieusprawiedliwionych
 • wykonuje ćwiczenia w sposób niepewny, z błędami technicznymi w nieodpowiednim tempie; poniżej swoich możliwości
 • wykazuje nieregularne postępy w swojej sprawności fizycznej
 • Uczestniczy w zajęciach nieregularnie i raczej niechętnie
 • Nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • Wykazuje pewne braki w zakresie wychowania społecznego: bywa niekoleżeński, wulgarny, zdarzają mu się przypadki agresji i użycia siły wobec innych

OCENA DOBRA

Uczeń:

 • wykazuje poprawną aktywność w czasie zajęć; jest koleżeński; zdyscyplinowany; oraz posiada wystarczające nawyki higieniczno – zdrowotne(schludny wygląd zewnętrzny, czysty, zmienny strój sportowy)
 • na miarę swoich możliwości fizycznych potrafi wykonywać podstawowe elementy techniki wybranych dyscyplin rekreacyjno – sportowych
 • wykonał większość sprawdzianów i zadań kontrolno – oceniających w semestrze na miarę swoich możliwości fizycznych, a nieliczne braki wynikają z przyczyn usprawiedliwionych
 • dba o swoją sprawność fizyczną i czyni stałe postępy
 • przejawia stałą i świadomą potrzebę kontrolowania swojej aktywności fizycznej
 • Nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • Osiąga wysoką frekwencję ale nie usprawiedliwia wszystkich nieobecności

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • spełnia wymogi na ocenę dobrą i ponadto:
 • wykazuje wysoką aktywność w czasie zajęć, jest ambitny, docenia społeczne wartości aktywności ruchowej, spędzania wolnego czasu w gronie ludzi uprawiających sport
 • wykonuje zadania ruchowe z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie
 • wykonuje sprawdziany i zadania kontrolno – oceniające w semestrze na miarę swoich możliwości fizycznych
 • samodzielnie podnosi swoją sprawność fizyczną
 • osiąga wysoką frekwencję na zajęciach, jest koleżeński i kulturalny wobec innych
 • przestrzega zasady fair-play w życiu szkolnym i poza szkołą
 • uczestniczy regularnie w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

 • swą postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno - zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą itp.)
 • wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych objętych programem nauczania
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym.
 • wyróżnia się aktywnością w czasie lekcji, pomaga prowadzącemu, stanowi wzór dla kolegów w grupie
 • systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych (kluby sportowe), lub reprezentuje szkołę w zawodach sportowych
 • w wybranych sferach umiejętności ruchowych wybiega ponad poziom prezentowany przez grupę
 • współorganizuje imprezy szkolne o charakterze rekreacyjno - sportowym, lub turystycznym, wykorzystując znajomość przepisów sportowych
 • przestrzega zasady fair-play w sporcie i w życiu

 

 

Uczeń może podnieść swoją ocenę semestralną lub końcową o jeden stopień  przypadku gdy:

 • uczestniczy systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych
 • reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych
 • podnosi swoją sprawność na zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych
 • współorganizuje sportowe imprezy międzyklasowe, szkolne i międzyszkolne

Na ocenę semestralną i końcoworoczną składają się oceny cząstkowe uzyskane w następujących działach:

Nauczyciel ma obowiązek w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego.

 • Umiejętność
 • Motoryka
 • Kryteria dodatkowe
 •  Wiadomości

Umiejętności: Uczeń otrzymuje ocenę za technikę (estetykę, płynność ruchu) wykonywanego ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi. Ocena z techniki dotyczy:

 • gimnastyki
 • gier sportowych
 • lekkiej atletyki
 • pływanie (klasa IV)

Motoryka:

W okresie jesiennym oraz letnim dokonuje się:

a) sprawdzianów z (do wyboru):

 • biegu terenowego,
 • biegu krótkiego 60 m, 100 m,
 • biegu długiego 600 m. 800 m (dz.), 1000 m (chł.),
 • skoku w dal,
 • rzutu piłką lekarską 2 i 3 kg w tył ponad głową,
 • rzut piłeczką palantową,

b) diagnozy i samooceny sprawności fizycznej wybranym przez nauczyciela testem sprawności fizycznej.

Kryteria dodatkowe:

Składają się z czterech elementów:

 1. Ocena za aktywność na lekcji w tym ocena za wywiązywanie sięobowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu m.in. noszenie stroju sportowego (w ciągu semestru uczeń może dwa razy zgłosić brak stroju). Za dodatkowe przygotowanie się do lekcji, aktywność i zaangażowanie w przebiegu zajęć, uczeń otrzymuje „+”. Pięć takich znaków zamienianych jest w ocenę cząstkową bardzo dobrą. Pięć „-„ skutkuje oceną niedostateczną.
 2. Ocena za udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 3. Ocena za udział w zawodach sportowych (reprezentowanie szkoły).
 4. Ocena za przygotowanie referatów, prezentacji, materiałów do gazetki szkolnej, gabloty tematycznej, plakatów, dyplomów, przyborów do ćwiczeń itp.
 5. Ocena za pomoc w przygotowywaniu boiska szkolnego do zajęćzawodów szkolnych.

Wiadomości – wykazanie się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin i gier sportowych uprawianych w szkole w ramach programu wychowania fizycznego.

W dziale motoryka i umiejętności ocena jest wystawiana zgodnie z aktualnym rozwojem ruchowym ucznia (oceniamy indywidualny postęp i wkład pracy).

Ocenianie na zajęciach do wyboru realizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2009 roku odbywa się według tych samych działów z wyłączeniem motoryki, a zakres ocenianych elementów ogranicza się do realizowanych na tych zajęciach treści nauczania.

SP w Czernichowie